x
Strona główna > Dla czytelnika > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu .

Data publikacji strony internetowej: 2007. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym atrybutem,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23, zaktualizowana dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Wojdyładyrektor@mbp.nowytarg.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 264 63 72.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku wyposażone jest w schody oraz podjazd dla wózków. Łatwy dostęp zarówno z zewnątrz (obszerny chodnik) jak i wewnątrz (brak progów).
 • Łatwy dostęp do korytarzy i wind. Korytarze i ciąg schodów są obszerne i dobrze oświetlone. Winda znajduje się naprzeciwko głównego wejścia. Winda dojeżdża do 2 piętra, na trzecie piętro można się dostać jedynie schodami.
 • Podjazd dla wózków prowadzi do głównego wejścia do budynku. Pomieszczenia biblioteki znajdują się na 2 i 3 piętrze (winda tylko do 2piętra). Brak platform i informacji głosowych.
 • Bezpośrednio obok budynku znajduje się parking należący do właściciela budynku (PZU) brak na nim miejsc dla osób niepełnosprawnych. Niedaleko znajdują się miejskie miejsca parkingowe (z uwzględnieniem miejsc dla niepełnosprawnych).
 • Biblioteka wynajmuje pomieszczenia od PZU, brak informacji o możliwości wstępu z psem asystującym.
 • Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Biblioteka nie udostępnia aplikacji mobilnych.

wróć na górę