Drukuj

Szczegółowe informacje o konkursie zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.Z.73.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz określenia regulaminu konkursu.

 

Zarządzenie Nr 0050.Z.73.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz określenia regulaminu konkursu.

 

1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2012r., poz. 406, z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 446, z późn. zm.) oraz §1, §2, §3 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i ust. 3, § 4, § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz.1629) zarządzam, co następuje:

  1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.
  2. Ogłoszenie o konkursie, które zawiera termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego, stanowi załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia.
  3. Ogłoszenie o konkursie podlega:
    1. podaniu do wiadomości pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu w sposób przyjęty w tej instytucji,
    2. zamieszczeniu w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym,
    3. zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ, znajdującego się pod adresembip.nowytarg.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu pod adresem http://www.mbp.nowytarg.pl/index.php/bip, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Określa się Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Komisja Konkursowa zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

Wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu wraz z programem działania Instytucji kultury stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracji i Kadr.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_0050z_073.pdf (56) KB
zarz_bur_2017_0050z_073_z01.pdf (72) KB
zarz_bur_2017_0050z_073_z02.pdf (41) KB
zarz_bur_2017_0050z_073_z03.pdf (80) KB

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22, maj 2017 09:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, maj 2017 09:27 Administrator