Miejska Biblioteka Publiczna

w Nowym Targu

Godziny pracy

Wypożyczalnia dla dorosłych ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - III piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: 9.00 - 13.00

Filia nr 1 Al. Kopernika 12 (I piętro)
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: 9.00 - 13.00

Czytelnia ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Czytelnia internetowa ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Filia nr 2, Osiedle Niwa 9
poniedziałek - piątek: 13.00 - 17.00

UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 18 maja 2015 roku

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się samorządowej instytucji kultury występującej pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu” Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 48/IX/2003 Rady Miasta z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu” wraz z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Janusz Tarnowski

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IX/66/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.),

3) Uchwały Nr 21/XXI/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 03 kwietnia 2000r. w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu,

4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina – Miasto Nowy Targ, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

3. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

5. Biblioteka może używać pieczęci zawierającej pośrodku herb miasta, a w otoku z pełną nazwę Biblioteki.

6. Biblioteka posługuje się również nazwą skróconą w brzmieniu MBP.

§ 3. 1. Terenem działania Biblioteki jest miasto Nowy Targ, a jej siedzibą Nowy Targ, ul. Kolejowa 23

2. Biblioteka może prowadzić działalność poza granicami miasta, a także Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4. Biblioteka może korzystać z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Rozdział 2.

Cele i zadania Biblioteki

§ 5. Misją Biblioteki jest upowszechnianie kultury, rozpoznawanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, edukacyjnych i informacyjnych, głównie społeczności lokalnej.

§ 6. 1. Podstawowym celem Biblioteki jest podejmowanie działań z zakresu organizacji i zapewnienia dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

2. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych, informacyjnych ogółu społeczeństwa i uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury.

3. Biblioteka tworzy pola współpracy z terenem Województwa Małopolskiego oraz z instytucjami z innych regionów kraju i Europy.

§ 7. Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

2)  upowszechnianie  zbiorów  bibliotecznych  na  miejscu,  wypożyczanie  do  domu  oraz  prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży uczącej się oraz osób niepełnosprawnych;

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) współdziałanie  z  bibliotekami  innych  sieci,  instytucjami  upowszechniania  kultury,  organizacjami i towarzystwami społeczno – kulturalnymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa oraz sporządzaniu i rozpowszechnianiu informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;

6) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

7) ochrona dóbr kultury;

8) tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowania wiedzą i sztuką;

9) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 § 8. Biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nowotarskiego zgodnie z zawartym w dniu 26 kwietnia 2000 r. Porozumieniem między Zarządem Miasta Nowego Targu, a Zarządem Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nowotarskiego.

 Rozdział 3.

Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 9. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

3. Dyrektor zarządza bezpośrednio, a w sprawach finansowych przy udziale głównego księgowego, sprawuje nadzór oraz kontrolę nad całokształtem pracy Biblioteki.

§ 10. 1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 11. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie i filie biblioteczne.

2. Biblioteka może prowadzić oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

3. Biblioteka, obok swojej działalności podstawowej, może prowadzić także działalność gospodarczą w tym:

najem pomieszczeń, usługi kserograficzne oraz inne usługi w zakresie kultury, z której dochód w całości przeznaczony będzie na jej podstawową działalność statutową.

§  12.  1.  Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Biblioteki,  zakres  poszczególnych  jej  komórek organizacyjnych oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Nowy Targ.

2. Dyrektor Biblioteki może wyodrębnić i znosić, w ramach działów organizacyjnych w regulaminie organizacyjnym, dodatkowe stanowiska oraz zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.

§ 13. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Gmina – Miasto Nowy Targ.

§ 14. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 15. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy – Miasto Nowy Targ, dochodów własnych, dotacji celowych i innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Burmistrz Miasta Nowy Targ.

 § 16. Do składania za Bibliotekę oświadczeń woli, także w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Miasta Nowy Targ.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

3. W przypadku likwidacji zobowiązania i wierzytelności Biblioteki przejmuje Gmina – Miasto Nowy Targ.

 § 18. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miasta Nowy Targ na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Statut nowej instytucji kultury, powstałej w wyniku podziału lub połączenia, nadaje Rada Miasta.

 

BIBLIOTEKA W MIEŚCIE, MIASTO W BIBLIOTECE

 

 

Pomoc Ukrainie - informacje zbiorcze

Poniżej zamieszczamy informacje i komunikaty dotyczące pomocy Ukrainie.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com