Miejska Biblioteka Publiczna

w Nowym Targu

       

Godziny pracy

Wypożyczalnia dla dorosłych ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - III piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: 9.00 - 13.00

Filia nr 1 Al. Kopernika 12 (I piętro)
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: 9.00 - 13.00

Czytelnia ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Czytelnia internetowa ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Filia nr 2, Osiedle Niwa 9
poniedziałek - piątek: 13.00 - 17.00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

z dnia 3 stycznia 2018 r.

 

 

REGULAMIN

korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

 

 

1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu określa prawa  oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów oraz usług.

2. Ilekroć w tekście jest mowa o Regulaminie oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

3. Ilekroć w tekście jest mowa o Bibliotece oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną  w Nowym Targu.

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.),

3) Uchwały Nr 21/XXI/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 03 kwietnia 2000r. w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu,

4) Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

5. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne z wyłączeniem usług określonych w §2 ust 10.

6. Zbiory Biblioteki udostępniane są w siedzibie Biblioteki mieszczącej się w budynku PZU przy ul. Kolejowej 23 oraz w Filii nr 1 przy ul. Kopernika 12 i Filii nr 2 na osiedlu Niwa 9.

 

 

§1 Zbiory Biblioteki

1. Biblioteka posiada zbiory książkowe oraz zbiory specjalne (książki elektroniczne).

2. Stan zbiorów Biblioteki przedstawiają katalogi elektroniczne dostępne w Bibliotece i na stronie internetowej Biblioteki oraz aplikacji SOWAMOBI.

3. Księgozbiór o charakterze naukowym, encyklopedycznym, słownikowym  oraz czasopisma udostępniany jest na miejscu w Czytelni.

4. Zbiory udostępniane są poprzez: wolny dostęp do półek lub za pośrednictwem bibliotekarza.

 

 

§2 Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki

1. Z biblioteki może korzystać każda osoba, prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach  oraz niniejszym regulaminie.

2. Warunkiem wypożyczania na zewnątrz zbiorów w Filii nr 1 i nr 2 oraz korzystania ze zbiorów dostępnych w Czytelni jest zapisanie się do Biblioteki, dodatkowo warunkiem wypożyczania zbiorów na zewnątrz z Wypożyczalni dla dorosłych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

3. Przy zapisie należy:

- okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i podać aktualny adres zamieszkania,

- podpisać kartę czytelnika z aktualnym adresem zamieszkania, numerem telefonu i adresem mailowym,

- zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,

- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na druku karty zobowiązania wydanej przez Bibliotekarza,

- osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów.

5. Zebrane dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2014 poz.1182 z późn.zm). Szczegółowe informacje na temat RODO dostępne są tutaj.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie adresu, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego oraz zatrudnienia lub szkoły.

7. Na pisemny wniosek Czytelnika dane osobowe ze zbioru ewidencji czytelników mogą zostać usunięte w każdym momencie, o ile Czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec MBP.

8. Biblioteka zapewnia pomoc w uzyskaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną materiały udostępniane są na warunkach określonych przez bibliotekę wypożyczającą. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik zamawiający. Przy składaniu zamówienia wymagana jest deklaracja dotycząca pokrycia kosztów przez zamawiającego. Za wpłacone sumy z tego tytułu zamawiający otrzymuje pokwitowanie.

9. Czytelnikom chorym, niepełnosprawnym, którzy nie mogą osobiście korzystać ze zbiorów Biblioteki dostarcza się książki do domu po uprzednim ustaleniu terminu i wykazu tytułów.

10. Biblioteka może pobierać opłaty za następujące usługi:

- Informatyczne (wydruki, scany).

- Wypożyczenia międzybiblioteczne.

- Reprograficzne.

Wysokość opłat uzależniona jest od kosztów wykonania usługi. Szczegółowy cennik usług kserograficznych przedstawia się następująco:

Kopiowanie stron z księgozbioru MBP:
za skopiowanie 1 str. A4 30gr.
za skopiowanie 1 str. A4 z rysunkami 50gr.
za skopiowanie str. A3 50gr.

Kopiowanie dokumentów własnych klienta:
za skopiowanie 1 str. A4 20gr.
za skopiowanie 1 str. A4 z rysunkiem 30gr.
za skopiowanie str. A3 30gr.
za skopiowanie 1 str. A3 z rysunkami 50gr.

W cenę wliczone są ewentualne dodatkowe usługi związane z formatowaniem zgodnie z życzeniem klienta.

 

 

§ 3 Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

1. Warunkiem wypożyczania zbiorów na zewnątrz z Wypożyczalni dla dorosłych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

2. Karta wydawana jest bezpłatnie. Czytelnik ma prawo do jednej karty bibliotecznej i jest odpowiedzialny za jej zniszczenie lub zgubienie. Utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej należy zgłosić w Bibliotece. Biblioteka odpłatnie (zgodnie z cennikiem – zał. nr 1) wystawia duplikat lub w uzasadnionych przypadkach nową kartę biblioteczną.

3. Czytelnik co roku odnawia ważność swojej karty bibliotecznej.

4. Właściciel Karty Bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie. Nie wolno odstępować karty bibliotecznej innej osobie.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej prawowitego właściciela.

6. Czytelnik może upoważnić jednorazowo lub czasowo inną osobę do wypożyczania zbiorów bibliotecznych (wzór upoważnienia do korzystania z karty bibliotecznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

7. Jednorazowo można wypożyczać na zewnątrz do pięciu woluminów książek lub do 5 audiobooków, na okres do 35 dni.

8. Bibliotekarz w wyjątkowych wypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów bibliotecznych.

9. Istnieje możliwość dwukrotnego przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy o 14 dni. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie, e-mailem lub przez Konto Użytkownika na stronie katalogu On-line, a także przez aplikację SOWAMOBI przed upływem terminu zwrotu.

10. Prolongować możne tylko i wyłącznie te pozycje, na które nie ma zapotrzebowania ze strony innych osób.

11. Biblioteka może zażądać zwrotu wydawnictwa przed upływem terminu ustalonym w regulaminie, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

12. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.

- Wybrane książki oraz zwrot książek wypożyczonych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.

- Biblioteka wypożycza na zewnątrz „czytaki” po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu oświadczenia stanowiącego załącznik do „Regulaminu wypożyczania urządzeń Czytak”.

 

 

§4 Zagubienie, niszczenie zbiorów

1. Udostępnione zbiory powierza się opiece i trosce czytelnika. Zabrania się podkreślania tekstu, pisania na książce, robienia w niej notatek lub niszczenia w inny sposób udostępnionych zbiorów. Wszelkie zauważone braki i uszkodzenia należy zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie udostępnionych materiałów  bibliotecznych, a za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Za szkody wynikające z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki – odpowiada czytelnik. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik obowiązany jest do jej odkupienia. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną, nie mniejszej wartości, przydatną 
w Bibliotece.

4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 5 Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych

1. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych egzemplarzy oraz sprawdzania stanu swojego konta i terminów zwrotów wypożyczonych egzemplarzy.

2. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień oraz przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych egzemplarzy.

3. Za nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 10 gr za każdy dzień zwłoki.

4. Czytelnik za wpłacone sumy z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych otrzymuje pokwitowanie.

5. Zwrot wypożyczonych egzemplarzy nie oznacza anulowania opłaty naliczonej za przetrzymanie. Należność pozostaje na koncie czytelnika do momentu jej uiszczenia.

6. W przypadku wysłania upomnienia listownie za długotrwałe przetrzymywanie zbiorów do opłaty za niezwrócenie materiałów bibliotecznych w terminie dolicza się koszty wysłania upomnienia wg cennika. Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu wypożyczonych wydawnictw, Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia i dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

7. Wpłaty wynikające z niniejszego Regulaminu w stosunku do użytkowników, którzy są niepełnoletni, wnoszone są przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

8. Użytkownik traci prawo do korzystania z usług danej Agendy Biblioteki do czasu zwrotu wypożyczonych i niezwróconych materiałów bibliotecznych oraz uregulowania należnych Bibliotece wierzytelności.

9. Opłata za przetrzymanie może być zamieniona na ekwiwalent książkowy. Nowe książki (z bieżącego i ubiegłego roku) przyjmuje bibliotekarz, który decyduje o anulowaniu kary.

10. W przypadku udokumentowanej, niezależnej od użytkownika lub niezawinionej niemożności zwrotu w terminie wypożyczonego materiału, a także ze względu na ważny interes społeczny, Dyrektor MBP w Nowym Targu podejmuje decyzje o nie naliczeniu opłaty bądź naliczeniu opłaty w niepełnej wysokości.

 

 

§ 6 Zamawianie zbiorów bibliotecznych

1. Zamówień może dokonać tylko użytkownik Biblioteki korzystający ze zbiorów zgodnie z Regulaminem Biblioteki, który podał adres e-mail oraz numer telefonu.

2. Zamówień można dokonać oraz anulować telefonicznie oraz poprzez Konto Użytkownika w Katalogu On-line Biblioteki oraz poprzez aplikacje mobilną SOWAMOBI.

3. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz ma prawo anulować zamówienie.

4. Użytkownik korzystający z zamówień zobowiązany jest do sprawdzania i kontrolowania stanu swoich zamówień i rezerwacji telefonicznie, poprzez konto biblioteczne i/lub osobiste konto e-mail a także aplikację mobilną SOWAMOBI.

5. Użytkownik może dokonać zamówień 2 egzemplarzy zbiorów przeznaczonych do wypożyczenia i tylko dostępnych. Nie można dokonać zamówienia zbiorów przeznaczonych do korzystania na miejscu w Czytelni.

6. Egzemplarze zamówione oczekują na wypożyczenie do pięciu dni po złożeniu zamówienia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. W przypadku, gdy użytkownik nie dokona odbioru zamówionych pozycji, zamówienie wygasa.

7. Informacje o dokonaniu zamówienia poprzez konto biblioteczne użytkownik otrzymuje automatycznie na swoje konto biblioteczne oraz na osobiste konto e-mail podane przez użytkownika przy zapisie do Biblioteki.

 

 

§7 Korzystanie z Czytelni

1. Ze zbiorów Czytelni czytelnik korzysta na miejscu oraz poprzez wypożyczenia weekendowe. Zasady wypożyczeń weekendowych ustala osobny regulamin, którego tekst dostępny jest na samym dole tej strony.

2. Korzystanie z czasopism możliwe jest po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

3. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.

4. Książki z księgozbioru oraz roczniki czasopism czytelnik zamawia u dyżurującego bibliotekarza.

5. Czytelnik ma prawo z korzystania z materiałów własnych po uprzednim zgłoszeniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi. Korzystanie z własnych nośników elektronicznych musi być poprzedzone sprawdzeniem ich przez bibliotekarza.

6. W czytelni można korzystać z własnego komputera za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza i w wyznaczonym do tego miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, utratę danych lub uszkodzenia osobistego sprzętu związane z korzystaniem z niego w Bibliotece.

7. Czytelnik po wykorzystaniu materiałów lub opuszczeniu czytelni zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione materiały dyżurującemu bibliotekarzowi.

8. Ewentualne kwestie sporne pozostawia się do decyzji bibliotekarza.

9. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, jedynie na terenie biblioteki poprzez kserokopiowanie.

10. Kopiowanie czy kserowanie rysunków, planów, map oraz innych fragmentów wydawnictw należy uzgodnić z bibliotekarzem.

11. Materiały do kserowania należy zgłosić nie później niż 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Późniejsze zgłoszenia będą realizowane następnego dnia.

12. Na sumy wpłacone z tytułu usługi Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

13. Czytelników korzystających z Czytelni Komputerowej obowiązuje dodatkowo „Regulamin korzystania z Czytelni Komputerowej”.

 

 

§8 Regulamin korzystania z Czytelni Komputerowej

1. Korzystanie z Czytelni Komputerowej jest bezpłatne.

2. Osoby korzystające z Czytelni Komputerowej muszą być zapisane do Biblioteki.

3. Czytelnik przed rozpoczęciem pracy powinien wpisać się do zeszytu obecności. Złożony w nim podpis jest jednoczesną zgodą na warunki regulaminu Czytelni Komputerowej.

4. Indywidualna sesja komputerowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia , o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do stanowiska komputerowego.

5. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

6. Bibliotekarz dyżurny może limitować czas pracy na komputerze.

7. Bibliotekarz wskazuje stanowisko do pracy.

8. Czytelnia komputerowa czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 9:00. Pracę na stanowisku komputerowym należy zakończyć do godziny 16:45 - o tej godzinie komputer zostanie automatycznie wyłączony. Na ekranie monitora będzie wyświetlany komunikat informujący o zbliżającym się końcu korzystania ze stanowiska.

9. Po zakończeniu pracy użytkownik pozostawia stanowisko w stanie, w jakim je zastał.

10. W przypadku awarii stanowiska należy niezwłocznie powiadomić o tym Bibliotekarza.

11. Użytkownicy mają prawo do:

- korzystania z dostępu do Internetu,

- korzystania z własnych nośników elektronicznych po wcześniejszym zgłoszeniu Bibliotekarzowi i sprawdzeniu przez niego nośnika,

- kopiowania części danych na własny nośnik elektroniczny, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

12. Użytkownikowi nie wolno:

- wykorzystywać komputerów i oprogramowania Biblioteki do celów komercyjnych (zarobkowych),

- instalowania oprogramowania,

- przeglądania stron internetowych zawierających  treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, obrażających uczucia innych, w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagujących przemoc, naruszających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie,

- przesyłać i udostępniać danych, które naruszają prawo,

- wyszukiwać informacji o treściach niezgodnych z prawem i nieobyczajnych.

13. Praca na komputerach jest monitorowana poprzez zainstalowany program monitorujący. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu dyżurny Bibliotekarz ma prawo zablokować lub wyłączyć komputer czytelnikowi.

14. Biblioteka nie oferuje możliwości przechowywania plików na komputerach MBP, zapisane dane są automatycznie usuwane pod koniec dnia.

15. Osobom korzystającym z komputerów Biblioteki odradzamy korzystanie z bankowości internetowej lub innych systemów umożliwiających dostęp do danych wrażliwych. Sieć biblioteki (WI-FI) nie jest bowiem zabezpieczona (np. poprzez szyfrowanie transmisji danych).

16. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pamięci komputera dane osobiste.

17. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane, a szczególnie za zniszczenie zbiorów lub uszkodzenie stanowiska. Jest odpowiedzialny również za straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.

18. W przypadku uszkodzenia stanowiska komputerowego, wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu. Wartość ustalana jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Informacja dotycząca godzin otwarcia Biblioteki umieszczona jest w widocznym miejscu (drzwi wejściowe) oraz na stronie internetowej MBP w Nowym Targu.

2. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie. W szczególnych przypadkach użytkownik może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje mu prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

3. W pomieszczeniach Czytelni i Wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów, palenia tytoniu i zakłócania spokoju innym użytkownikom.

4. Na terenie Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia prywatnej działalności zarobkowej.

5. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Biblioteki oraz w materiałach bibliotecznych z których korzystał użytkownik.

6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia na stałe. Decyzję w tej sprawie podejmuje na wniosek Bibliotekarza Dyrektor Biblioteki.

7. Zmiana postanowień Regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

8. Treść tego Regulaminu dostępna jest użytkownikom na terenie Biblioteki oraz na stronie internetowej MBP w Nowym Targu.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ WEEKENDOWYCH W CZYTELNI

Wypożyczenia krótkoterminowe odbywają się na okres zamknięcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu (tj. weekendy i święta).

1. Do wypożyczenia krótkoterminowego uprawnieni są wszyscy czytelnicy posiadający kartę biblioteczną w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu.

2. Czytelnik, który zdecyduje się skorzystać z usługi wypożyczeń krótkoterminowych, bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypożyczonych materiałów oraz termin ich zwrotu, stosownie do regulaminu Biblioteki, podpisując oświadczenie
o następującej treści:

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami wypożyczeń krótkoterminowych. Jednocześnie zobowiązuje się do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu w przypadku niedotrzymania wymaganych terminów zwrotu książek.

Termin zwrotu……..

Dnia…….. Podpis…….

 

3. Kaucja:

    1. W przypadku wypożyczeń krótkoterminowych od czytelnika pobierana jest kaucja
w wysokości 50 zł brutto.

    2. Kaucja podlega zwrotowi po oddaniu egzemplarzy.

 

4. Warunkiem realizacji wypożyczenia jest:

   1. Aktualna karta biblioteczna.

   2. Brak zaległości na koncie czytelnika.

 

5. Ramy czasowe udostępnień i zwrotów:

   1. Usługa wypożyczeń krótkoterminowych dostępna jest w piątek i w dzień poprzedzający okres świąteczny, podczas którego czytelnia MBP jest nieczynna.

   2. Materiały wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni.

   3. Materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń krótkoterminowych zwraca się pierwszego dnia roboczego po okresie zamknięcia Biblioteki do godziny 12:00,

   4. Czytelnik nie stosujący się do zasad wypożyczeń krótkoterminowych zostanie pozbawiony możliwości korzystania z tej formy udostępnień.

 

6. Korzystanie z usług:

   1. Księgozbiór Czytelni ogólnej wypożyczany jest w czytelni.

   2. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych można jednorazowo wypożyczyć 3 egzemplarze.

   3. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książki ze względu na jej zły stan techniczny lub ze względu na częste udostępnianie prezencyjne w czytelni.

 

 7. W kwestiach nie uregulowanych niniejszymi zasadami do wypożyczenia krótkoterminowego stosuje się zasady ogólne określone w Regulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

 

SOWA MOBI

Katalog naszej biblioteki na smartfonie lub tablecie jest już dostępny dla czytelników dzięki aplikacji „Sowa MOBI”. Informację na stronie  https://mobi.sowa.pl/ . Zachęcamy do korzystania.

BIBLIOTEKA W MIEŚCIE, MIASTO W BIBLIOTECE

 

 

Ankieta

Ankieta "Kompetencje cyfrowe w mojej gminie"

 

Pomoc Ukrainie - informacje zbiorcze

Poniżej zamieszczamy informacje i komunikaty dotyczące pomocy Ukrainie.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com