Miejska Biblioteka Publiczna

w Nowym Targu

       

Godziny pracy

Wypożyczalnia dla dorosłych ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - III piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: 9.00 - 13.00

Filia nr 1 Al. Kopernika 12 (I piętro)
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: 9.00 - 13.00

Czytelnia ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Czytelnia internetowa ul. Kolejowa 23 (budynek PZU - II piętro):
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
w soboty: nieczynne

Filia nr 2, Osiedle Niwa 9
poniedziałek - piątek: 13.00 - 17.00

UCHWAŁA NR XXXVII/401/2021

RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu, w związku ze zmianą siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 1479), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194.)

§ 1.

Ogłasza się zmianę siedziby samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, z siedziby: Aleja Tysiąclecia 37, na siedzibę przy ul. Kolejowej 23, 34-400 Nowy Targ.

§ 2.

Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Siedzibą „Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu” jest ul. Kolejowa 23, 34-400 Nowy Targ. Pod tym adresem działają Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Czytelnia.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 2, traci moc: Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu”.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Grzegorz Luberda

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/401/2021

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 194),

3) niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miasto Nowy Targ, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
 3. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 5. Biblioteka może używać pieczęci zawierającej pośrodku herb miasta, a w otoku z pełną nazwę Biblioteki.
 6. Biblioteka posługuje się również nazwą skróconą w brzmieniu MBP.

§ 3.

 1. Terenem działania Biblioteki jest miasto Nowy Targ, a jej siedzibą Nowy Targ, ul. Kolejowa 23
 2. Biblioteka może prowadzić działalność poza granicami miasta, a także Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Biblioteka może korzystać z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Rozdział 2.

Cele i zadania Biblioteki

§ 5.

Misją Biblioteki jest upowszechnianie kultury, rozpoznawanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, edukacyjnych i informacyjnych, głównie społeczności lokalnej.

§ 6.

 1. Podstawowym celem Biblioteki jest podejmowanie działań z zakresu organizacji i zapewnienia dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
 2. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych, informacyjnych ogółu społeczeństwa i uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury.
 3. Biblioteka tworzy pola współpracy z terenem Województwa Małopolskiego oraz z instytucjami z innych regionów kraju i Europy.

§ 7.

 Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

2)  upowszechnianie  zbiorów  bibliotecznych  na  miejscu,  wypożyczanie  do  domu  oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży uczącej się oraz osób niepełnosprawnych;

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,  organizacjami i towarzystwami społeczno – kulturalnymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa oraz sporządzaniu i rozpowszechnianiu informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;

6) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

7) ochrona dóbr kultury;

8) tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowania wiedzą i sztuką;

9) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8.

Biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nowotarskiego zgodnie z zawartym w dniu 26 kwietnia 2000 r. Porozumieniem między Zarządem Miasta Nowego Targu, a Zarządem Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nowotarskiego.

Rozdział 3.

Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 9.

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
 3. Dyrektor zarządza bezpośrednio, a w sprawach finansowych przy udziale głównego księgowego, sprawuje nadzór oraz kontrolę nad całokształtem pracy Biblioteki.

§ 10.

 1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy.
 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
 3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 11.

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie i filie biblioteczne.
 2. Biblioteka może prowadzić oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka, obok swojej działalności podstawowej, może prowadzić także działalność gospodarczą w tym: najem pomieszczeń, usługi kserograficzne oraz inne usługi w zakresie kultury, z której dochód w całości przeznaczony będzie na jej podstawową działalność statutową.

 § 12.  

 1.  Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Biblioteki,  zakres  poszczególnych  jej  komórek organizacyjnych oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 2. Dyrektor Biblioteki może wyodrębnić i znosić, w ramach działów organizacyjnych w regulaminie organizacyjnym, dodatkowe stanowiska oraz zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.

§ 13.

Nadzór nad Biblioteką sprawuje Gmina Miasto Nowy Targ.

§ 14.

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 15.

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ, dochodów własnych, dotacji celowych i innych źródeł.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Burmistrz Miasta Nowy Targ.

§ 16.

Do składania za Bibliotekę oświadczeń woli, także w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 17.

 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Miasta Nowy Targ.
 2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
 3. W przypadku likwidacji zobowiązania i wierzytelności Biblioteki przejmuje Gmina Miasto Nowy Targ.

§ 18.

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miasta Nowy Targ na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Statut nowej instytucji kultury, powstałej w wyniku podziału lub połączenia, nadaje Rada Miasta.

 

Przewodniczący Rady

mgr Grzegorz Luberda

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Zmiana adresu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu spowodowana jest zmianą siedziby instytucji. Tymczasowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu znajduje się w budynku PZU przy ul. Kolejowej 23 na II i III piętrze. W najbliższym czasie nie jest planowana zmiana siedziby biblioteki, dlatego też instytucja powinna posługiwać się w korespondencji, w swoich dokumentach, a także na pieczęciach adresem, który jest dla niej obowiązujący i pod którym obecnie funkcjonuje. Poprzedni adres tj. Al. Tysiąclecia 37 Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu współdzieliła z Miejskim Ośrodkiem Kultury, który po remoncie nosi nazwę Miejskiego Centrum Kultury i jest on teraz jedyną instytucją, która będzie funkcjonować pod wyżej wymienionym adresem. Niezbędnym jest więc zmiana adresu Miejskiej Biblioteki Publicznej na ten pod którym ona obecnie funkcjonuje, tak aby w ramach wykonywanych przez siebie działań statutowych jej dane adresowe były poprawne i obecnie obowiązujące.

Przewodniczący Rady

mgr Grzegorz Luberda

 

SOWA MOBI

Katalog naszej biblioteki na smartfonie lub tablecie jest już dostępny dla czytelników dzięki aplikacji „Sowa MOBI”. Informację na stronie  https://mobi.sowa.pl/ . Zachęcamy do korzystania.

BIBLIOTEKA W MIEŚCIE, MIASTO W BIBLIOTECE

 

 

Ankieta

Ankieta "Kompetencje cyfrowe w mojej gminie"

 

Pomoc Ukrainie - informacje zbiorcze

Poniżej zamieszczamy informacje i komunikaty dotyczące pomocy Ukrainie.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com